เมื่อสถานการณ์โรคระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องปิดทั้งหมดหรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การศึกษาที่ถูกกระทบอย่างมาก การเรียนรู้จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเครื่องมือการเรียนรู้ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ในบทความนี้เราจะสำรวจเกี่ยวกับแนวคิดของ “กล่องเรียนรู้” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้ที่บ้านให้กับเด็กๆ อย่างไร และทำไมมันถือเป็นวิธีที่ดีในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก

กล่องเรียนรู้คืออะไร?

กล่องการเรียนรู้ Learning Box › คอร์ส › หน้าหลัก

กล่องเรียนรู้ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กที่บ้าน ซึ่งมีเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการทำที่บ้าน แต่ส่วนใหญ่มักจะประกอบด้วยหนังสือหรือวัสดุการเรียนรู้ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม และคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

กล่องเรียนรู้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กที่บ้านในรูปแบบที่เป็นมิตรและน่าสนใจ โดยมักประกอบด้วยวัสดุการเรียนรู้ต่างๆ และกิจกรรมที่เน้นการทำให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นสมาธิและมีความสุข รูปแบบของกล่องเรียนรู้มักจะเน้นการพัฒนาทักษะต่างๆ ของเด็กอย่างครอบคลุม เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป้าหมายหลักของกล่องเรียนรู้คือการให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นมิตรและเป็นสุข พร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและการปรับตัวในสังคมในอนาคต

READ MORE  เรียนรู้แบบ Active Learning: วิธีการสอนที่เปลี่ยนการเรียนให้มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของกล่องเรียนรู้

Learning Box' กล่องเครื่องมือกู้คืนการเรียนรู้ถดถอย ที่เปิดให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้: โรงเรียนบ้านยกกระบัตร – The Potential

การใช้กล่องเรียนรู้มีประโยชน์มากมายต่อการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กดังนี้:

 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่บ้าน: การมีกล่องเรียนรู้ให้กับเด็กช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่สบายๆ และใกล้ชิดกับครอบครัว ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและไม่มีความกดดันจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศต่างๆ ของโรงเรียน
 2. พัฒนาทักษะ: กิจกรรมที่อยู่ในกล่องเรียนรู้มักจะถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมทักษะต่างๆ ของเด็ก เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งช่วยในการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็ก
 3. สร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจ: การมีกล่องเรียนรู้ที่บ้านช่วยให้เด็กได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีความหมาย ทำให้การเรียนรู้กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความสุขสำหรับเด็ก
 4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว: การมีกล่องเรียนรู้ที่บ้านช่วยสร้างโอกาสให้ครอบครัวมีเวลาที่มีความสัมพันธ์ดีกัน และสร้างความผูกพันที่แข็งแรงระหว่างครอบครัวในการเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน
 5. สนุกและยิ่งใหญ่: การมีกล่องเรียนรู้ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและสนุกสนานสำหรับเด็ก ทำให้การเรียนรู้กลายเป็นประสบการณ์ที่ดีและไม่น่าเบื่อสำหรับเด็ก
READ MORE  ร้านหนังสือที่ดีที่สุดในกรุงเทพ

สร้างเจ้าของการเรียนรู้

กล่องเรียนรู้ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือที่ให้ความรู้และทักษะให้กับเด็ก แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างเด็กให้เป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ของตนเองด้วย

 • การให้เสรีภาพในการเรียนรู้: การให้เด็กมีกล่องเรียนรู้ที่บ้านช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้โดยที่เด็กสามารถเลือกที่จะเรียนรู้เรื่องใด เมื่อใด และอย่างไรที่ต้องการ
 • การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์: กล่องเรียนรู้มักจะมีกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาสมรรถภาพของเด็ก

การสร้างเจ้าของการเรียนรู้หมายถึงการทำให้เด็กมีความรับผิดชอบและความสนใจในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยไม่ได้รับการบังคับหรือควบคุมจากผู้ใหญ่หรือสถาบันการศึกษา การสร้างเจ้าของการเรียนรู้เน้นที่การเสริมสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการให้เด็กมีโอกาสในการตัดสินใจและควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง

หลักการสร้างเจ้าของการเรียนรู้ที่สำคัญได้แก่การให้เสรีภาพในการเรียนรู้ โดยให้เด็กได้เลือกเรียนรู้เรื่องที่สนใจและเกี่ยวข้องกับความสนใจของตนเอง และการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับเด็กในการทำกิจกรรมและการเรียนรู้ต่างๆ

การสร้างเจ้าของการเรียนรู้ยังเน้นที่การให้เด็กมีโอกาสในการตัดสินใจและควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยไม่ใช่เพียงการรับคำสั่งหรือข้อความจากผู้ใหญ่หรืออำนวยการ การเป็นเจ้าของการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของเด็กในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ต่างๆ ทำให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

READ MORE  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมและสังคม: ศึกษาเพื่อความเข้าใจลึกซึ้ง

การสร้างกล่องเรียนรู้

Math Toy Wooden Learning Box Number Learning Game With Drawing Wooden Board Educational Toys For Children 3 4 5 Years Old

การสร้างกล่องเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กนั้นมีขั้นตอนและความสำคัญที่ควรพิจารณา

 • การเลือกเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสม: ควรเลือกเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก เพื่อให้การเรียนรู้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • การใช้เครื่องมือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ: ควรเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้

การสร้างกล่องเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการออกแบบและเตรียมความพร้อมของวัสดุการเรียนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมและน่าสนใจสำหรับการใช้ในการเรียนรู้ของเด็ก โดยเน้นที่การสร้างสรรค์และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของเด็ก การสร้างกล่องเรียนรู้มีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่สำคัญดังนี้:

 1. การเลือกเนื้อหาและกิจกรรม: ขั้นแรกคือการเลือกเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก เนื้อหาและกิจกรรมที่ถูกเลือกควรสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาของเด็กในด้านต่างๆ
 2. การใช้เครื่องมือการเรียนรู้: หลังจากเลือกเนื้อหาและกิจกรรมแล้ว ต่อไปคือการเลือกใช้วัสดุและเครื่องมือการเรียนรู้ที่เหมาะสม วัสดุและเครื่องมือที่ถูกเลือกควรเสริมสร้างการเรียนรู้และการคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
 3. การออกแบบกิจกรรม: หลังจากเลือกเนื้อหาและเครื่องมือการเรียนรู้แล้ว ก็ต้องออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและน่าสนใจสำหรับเด็ก โดยคำนึงถึงการให้โอกาสให้เด็กมีโอกาสสร้างสรรค์และคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง
 4. การสร้างคู่มือและคำแนะนำ: ในกล่องเรียนรู้ควรมีคู่มือหรือคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายสำหรับเด็กและผู้ดูแล เพื่อให้เด็กสามารถใช้กล่องเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้: หลังจากสร้างกล่องเรียนรู้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็เป็นเวลาที่เด็กได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีความสุข โดยสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทายและส่งเสริมการพัฒนาทักษะต่างๆ ของเด็กได้อย่างเหมาะสม

สรุป

การใช้กล่องเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กที่บ้านเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน มันไม่เพียงแค่ช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้กับเด็ก แต่ยังช่วยสร้างเด็กให้เป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ที่มีค่ามากในการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *